دبیرستان دخترانه صالحات (دوره اول)
   
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟